Kognitiv stimuleringsterapi (KST) Gruppelederkurs


 

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens.
Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003). I en nyere kunnskapsoppsummering (Woods m.fl.,2023) er det dokumentert bedring innen kommunikasjons- og sosiale ferdigheter, i utførelse av daglige gjøremål samt selvrapportert humør.
Nasjonal faglig retningslinje for demens anbefaler at kommunale virksomheter skal legge til rette for psykososiale tiltak og aktiviteter som tar utgangspunkt i personen med demens sine egne interesser, preferanser og funksjonsnivå, som sosialt samvær med
kognitiv stimulering (Helsedirektoratet 2020).
Gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi tilbyr hjernetrim på en systematisk måte, og inneholder tall-oppgaver, ordleker, kreative oppgaver, resonneringsoppgaver og spill.
Kognitiv stimuleringsterapi er anbefalt i nasjonal retningslinje for demens og kan tilbys for hjemmeboende personer med demens i Inn-på-tunet-tilbud, dagaktivitetssentra eller i regi av kommunal helsetjeneste eller ved poliklinikker, og for personer med demens i omsorgsboliger og sykehjem.
Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell

Å gjøre en forskjell 3
kr 400,00 Eks. MVA

Kursmateriell i kurspakker