Lærebok utviklingshemning og aldring

Lærebok utviklingshemning og aldring
Varenr.
1287
Pris
kr 480,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

(1. utgave 2009), Ny, revidert og oppdatert utgave 2014.

Levealderen for personer med utviklingshemning øker og flere enn før blir gamle. Dette medfører nye muligheter og utfordringer, for personene med utviklingshemning selv, deres familier og helse- og omsorgstjenestene. Kompetansen innen fagområdet må økes for å sikre personer med utviklingshemning en verdig aldring. Boka har 29 kapitler fordelt på fem hovedområder.

Del 1 behandler grunnleggende tema som: å leve med utviklingshemning, epidemiologi, status innen forskning på feltet og fremtidige utfordringer.
Del 2 omhandler den biologiske aldringsprosessen og hva som er spesielt for eldre med utviklingshemning. Det er bl.a. egne kapitler om delirium og om smerte.
Del 3 tar for seg psykisk helse hos eldre med utviklingshemning. Hva er de vanligste psykiske lidelsene? Demenssykdommer generelt og hva som kjennetegner demens hos personer med utviklingshemning er grundig behandlet. Utfordrende atferd og bruk av psykofarmaka er viet to kapitler.
Del 4 omhandler syv forskjellige syndromer og tilstander.
Del 5 beskriver overordnede prinsipper for tilrettelegging av tilbud. Hvilke spesielle forhold må tas hensyn til i oppbygging av helse- og omsorgstjenester for eldre med utviklingshemning. Aktuelt lovverk som styrer tjenestene gjennomgås og pasientrettighetsloven kapittel 4A om helsehjelp uten samtykke blir grundig behandlet. Denne delen tar også for seg tidlige tegn på sykdom og funksjonsfall og gir plass til beskrivelse av en målrettet arbeidsmodell og livshistoriens betydning i arbeidet.

Antall sider: 412
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 978-82-8061-233-5