Å bli eldre med utviklingshemming

Å bli eldre med utviklingshemming

Kvantumsrabatt

Loading...

Livssituasjon, funksjonsevne og hjelpebehov. En forløpsundersøkelse i en vertskommune

Mennesker med utviklingshemning blir nå gamle. Dette er historisk nytt. At de kan forventes å nå en høy alder omtrent som i befolkningen for øvrig, betyr at pårørende, ansatte, kommuner og organisasjoner må planlegge og tilrettelegge for en god aldring og alderdom. Omgivelsene og hjelpeapparatet må forholde seg til personenes situsajon, ønsker og behov både når det gjelder bolig og bosted, aktiviteter, omsorg og helsemessige behov under aldringen.
Rapporten er basert på en omfattende forløpsundersøkesle i Nes i Ringsaker kommune. I undersøkelsen har en studert hvordan personenes funksjonsendringer, hjelpebehov og livssituasjon har endret seg over en toårsperiode, fra 2001 til 2003. Rapporten gir detaljerte data om endringer i funksjonsevne i en rekke forhold som dagliglivets gjøremål, mobilitet og kognitive endringer. Den stiller spørsmål om det er forskjell mellom de to kjønn og hvordan endringene i de ulike aldersgruppene ser ut. Går endringer i funksjonsevne fort eller langsomt? Hvem er det som forandrer seg og trenger mer hjelp og støtte, og eventuelt til hva? På hvilke livsområder er det særlig behov for å styrke innsatsen?

Antall sider: 142
Utgivelsesår: 2005
ISBN: 978-82-8061-045-4