Tjenester til personer med demens som bor i egen bolig

Tjenester til personer med demens som bor i egen bolig
Varenr.
3177
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Evalueringsrapport: Tjenester til personer med demens som bor i egen bolig

Som en del av Demensplan 2020 lyste Helsedirektoratet ut midler (sommeren 2017) til kommuner som ønsket «… å utvikle og prøve ut modeller for tjenester til personer med demens som bor i egen bolig. Det skulle prøves ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenester, samt hvordan hjemmetjenester bedre kan kombineres med andre tiltak som dagaktivitets- og avlastningstilbud, koordinator, individuell plan og lignende».

 

Hovedmålet for tilskuddsordningen var å gi bedre behovsdekning, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende den siste tiden før det gis heldøgns omsorgstjenester og bedre ressursutnyttelse for kommunene. Målgruppen var personer som bor hjemme og som har demenssykdom i et stadium som medfører at de har behov for oppfølging av et visst omfang, samt deres pårørende. Det ble gitt tilskudd til 14 prosjekter som til sammen omfattet 17 kommuner.

 

Det ble etablert en arbeidsgruppe for utviklingsprosjektet som besto av Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Aldring og helse fikk også i oppdrag å gjennomføre en ekstern evaluering av kommunenes prosjekter.

 

Rapportene viser at det er mulig å gi tett oppfølging til personer med demens og deres pårørende som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Det har imidlertid vært ganske stor innsats for å nå et begrenset antall brukere. Tilnærmingene som er brukt varierer og det er vanskelig å konkludere med at en modell er bedre enn en annen.


Last ned digital versjon av heftet Tjenester til personer med demens som bor i egen bolig

 

Antall sider: 38

Utgivelsesår: 2020

ISBN: 978-82-8061-667-8 (PDF)