Kognitiv stimulerende terapi HST gruppelederkurs

Kurset har som mål å lære helsepersonell å være gruppeledere i Hukommelsesstimulerende terapi (på engelsk Cognitive stimulation therapy).

Dette er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector,Thorgrimsen, Woods, Royan, Butterworth & Orrell, 2003). HST innebærer 14 gruppemøter á 45 minutter for 5-8 gruppedeltakere med mild til moderat demens. HST-gruppene anbefales gjennomført to ganger per uke med to gruppeledere.Aldring og helse anbefaler derfor at minst to fra hver arbeidsplass deltar på kurset som består av teori, praktiske øvelser og refleksjon, slik at det blir praktisk mulig å gjennomføre HST straks etter kursdeltakelsen.
Etter gjennomgått kurs skal deltakerne kunne starte opp og lede HST-grupper med personer med demens på egen arbeidsplass, på dagaktivitetssentra, omsorgsboliger og sykehjem. HST-grupper er godt egnet tilbud til hjemmeboende personer med demens.
De som har gjennomført kurset får tilgang til materialer via en egen nettside, og de får invitasjon til å delta i et tverrfaglig nettverk for HST-gruppeledere.

Vis mer informasjon

Program (info)